Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 08
2 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 18
3 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 01
4 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 02
5 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тхуай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 03
6 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 04
7 1. Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 05
8 Архангай аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 06
9 Аймгийн хөгжлийн 2024 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 07
10 Иргэнд 2024 онд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 09
11 2024 онд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 10
12 8. “Шинэ Хархорум хот байгуулах газар”-ыг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 11
13 4. Чулуут голын урсац бүрэлдэх эхийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 12
14 Орон нутгийн өмчөөс 2023 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 13
15 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 14
16 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээ, мэдээллээр хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 15
17 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын салбар зөвлөл байгуулж, зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 16
18 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 17
19 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 18
20 Хүсэлтийг дэмих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-12-01 19
21 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 01
22 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 02
23 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 03
24 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 04
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 05
26 Хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 06
27 Хорооны даргаар томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 07
28 аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхйи төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 08
29 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 09
30 Аялал жуулчлалын зорилтот хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 10
31 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 11
32 Спорт заалны барилгыг шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 12
33 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч дуудлагын худалдаагаар худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 13
34 Барилга бүртгэлээс хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 14
35 Мотоцикл акталж бүртгэлээс хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 15
36 Аймгийн 2022 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 16
37 Аймгийн 2023 оны төсвийг тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-06-27 17
38 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 01
39 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 02
40 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 03
41 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 04
42 2022 оны шилжих үлдэгдлийг хуваарилан 2023 оны төсөвт зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 05
43 Орон нутгийн өмчөөс 2023 онд үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 06
44 Автомашин бүртгэлээс хасч сэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 07
45 Автомшаин бүртгэлээс хасч бэлбэгээр ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 08
46 Автогаржийн барилга шилжүүлж зохицуулалт хийх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 09
47 "Малчин эмэгтэйчүүд ба аюулгүй хүнс" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 10
48 Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-03-09 11
49 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 01
50 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 02
51 хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах, редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 03
52 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 04
53 Хурлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг улируулан томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 05
54 "Нээллтэй Архангай" хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 06
55 Аймгийн "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 07
56 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-02-06 08
57 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 01
58 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 02
59 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 03
60 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 04
61 Архангай аймгийг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 05
62 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 06
63 Архангай аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 07
64 Архангай аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 08
65 Төрийн зарим үйлчилгээний тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 09
66 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 10
67 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлд ногдуулах албан татварын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 11
68 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлд санал авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 12
69 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 13
70 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 14
71 Цайны газар зочид буудлын барилгыг актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 15
72 Авто гражийн барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 16
73 Гал тогооны барилга актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 17
74 Эрдэнэмандал сумын Хануйн голын модон гүүрийг актлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 18
75 Автомашин худалдах нийтийн дуудлагын худалдааны доод үнийг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 19
76 Орон нутгийн өмчид хөрөнгө бүртгэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 20
77 Орон нутгийн өмчөөс 2022 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах доод үнийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 21
78 Орон сууцны барилга хувьчлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 22
79 Автомашин шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 23
80 Орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 24
81 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 25
82 Монгол Улсын иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил зориулалтыг уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-30 26
83 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 01
84 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 02
85 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах, редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 03
86 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 04
87 Нутгийн удирдлагын төлөөллийн байгууллагын төлөөлөгч сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 05
88 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-11-08 06
89 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 01
90 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 02
91 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 03
92 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 04
93 Аймгийн Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 05
94 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 06
95 Аймгийн ИТХ-ын Хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 07
96 Архангай аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-09-30 08
97 Архангай аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах хорооны бүтэц,бүрэлдэхүүн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 04
98 Зарим сумдын ой тэмдэглэх тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 05
99 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 06
100 Тогтоол цуцлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 07
101 Тээврийн хэрэгсэл данснаас хасч худалдах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 08
102 орон нутгийн өмчөөс 2022 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 09
103 Аймгийн 2021 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 10
104 Аймгийн 2022 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 11
105 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 12
106 Зарим газар нутгийг тусгай хэрэгцээнд авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 13
107 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 01
108 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 02
109 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсуулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 03
110 Хуралдааны тоологын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 04
111 Сонгуулийн хорооны бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 05
112 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 06
113 Автомашин данснаас хасах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 07
114 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 08
115 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 01
116 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 02
117 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах редакцийн комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 03
118 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 04
119 Аймгийн ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 05
120 Аймгийн ИТХ-ын хороо байгуулж, ажиллах журам, түүний чиг үүрэг, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 06
121 Хороодын дарга нарыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 07
122 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 08
123 Төлөөлөгчийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 09
124 Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 10
125 Аймгийн орон нутгийн сан байгуулж журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 11
126 Архангай орон сууцны корпораци орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 12
127 Орон сууцыг түрээслэн өмчлүүлэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 13
128 "Ар ус ундарга" хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 15
129 Барилга шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 17
130 Уурын зуух, гадна шугам сүлжээ шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 18
131 "Ар ус ундарга" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 14
132 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 01
133 Аймгийн ИТХ-ын хороо байгуулж, түүний бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, ажиллах журмыг байгуулж тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 06
134 Газрын үнэлгээний бүсчлэл, газрын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-18 16
135 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны төсөвт зохицуулалт хийж тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 07
136 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 14
137 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 15
138 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 01
139 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 02
140 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 03
141 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 04
142 Хуралдааны комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05
143 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 08
144 Архангай аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 09
145 Архангай аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 10
146 Архангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 11
147 Архангай аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 12
148 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 13
149 Татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 06
150 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-01 09
151 Аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 07
152 Газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 08
153 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 01
154 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 02
155 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 03
156 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 04
157 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 05
158 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 06
159 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 01
160 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 02
161 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 03
162 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 04
163 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 05
164 Аймгийн Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 06
165 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-16 14
166 Цахим хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
167 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
168 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
169 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
170 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2020-2024
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
171 Нийгэм ЭЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 6
172 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 01
173 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 02
174 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
175 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 04
176 Тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 05
177 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 6
178 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 7
179 Аймгийн Засаг даргад нэр дэввшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 8
180 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 01
181 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 02
182 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 03
183 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 04
184 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 05
185 Зарим газрыг улсын хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 6
186 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 7
187 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 01
188 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 02
189 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 03
190 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 04
191 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт хийх урьд оны үлдэгдлийг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 05
192 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 07
193 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 08
194 Орон нутгийн өмчөөс 2020 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 10
195 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 11
196 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 12
197 Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 06
198 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 13
199 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 01
200 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 02
201 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 03
202 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 04
203 Аймгийн 2018 оны төсөвт зохицуулалт хийж өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 05
204 Аймгийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 06
205 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 07
206 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 08
207 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 09
208 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 10
209 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 11
210 Орон нутгийн өмчийн талаар 2018, 2018 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 12
211 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 13
212 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг сумдад тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 14
213 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 01
214 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 02
215 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 04
216 Аймгийн ИТХТ-ийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 05
217 Засаг даргын үйл ажлллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 6
218 Аймгийн 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 7
219 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
220 Аймгийн 2018 төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 9
221 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 10
222 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 01
223 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 02
224 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 03
225 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 04
226 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 05
227 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 01
228 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 02
229 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 03
230 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 04
231 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 05
232 Орон нутгийн өмчийн талаар 2016 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн зүнгийн тухайэлцсэн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 6
233 Орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 7
234 Газар тариалангийн бүс нутаг түүнийхил заагийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 8
235 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 01
236 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 02
237 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 03
238 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 04
239 Хурлын хороод байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 05
240 Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 6
241 хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 01
242 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 02
243 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 03
244 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 04
245 Аймгийн орон нутгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 05
246 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 01
247 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 02
248 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 03
249 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 04
250 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 6
251 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 7
252 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 9
253 2016 онд ойгоос хэрэглээний мод галын түлээ бэлтгэх хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 10
254 Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 11
255 Өмчийн албаны 2015 оны ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 12
256 Аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2016 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 13
257 2016 онд Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийн тооны хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 14
258 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 7
259 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 9

Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тойрогтоо хэр сайн ажиллаж байна вэ.

санал өгсөн: 31
8 / 26%
5 / 16%
3 / 10%
15 / 48%