Архангай аймаг

Архангай аймаг

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны төсөвт зохицуулалт хийж тодотгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 07
2 Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 14
3 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 15
4 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 01
5 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 02
6 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 03
7 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 04
8 Хуралдааны комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 05
9 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллгааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 08
10 Архангай аймгийн нийгэм эдийн засгийн 2021 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 09
11 Архангай аймгийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 10
12 Архангай аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 11
13 Архангай аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 12
14 Аймгийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-02 13
15 Аймгийн орон нутгийн 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-01 09
16 Аймгийн 2020 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 07
17 Газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 08
18 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 01
19 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 02
20 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 03
21 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 04
22 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 05
23 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-17 06
24 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 01
25 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 02
26 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 03
27 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 04
28 Хуралдааны тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 05
29 Аймгийн Засаг даргыг огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-20 06
30 Цахим хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 01
31 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 02
32 Хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 03
33 2020 оны төсвийн тодотгол батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 04
34 Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр 2020-2024
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 05
35 Нийгэм ЭЗ-ийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 6
36 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 01
37 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 02
38 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 03
39 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 04
40 Тооллогын комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 05
41 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 6
42 Аймгийн ИТХТ-ийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 7
43 Аймгийн Засаг даргад нэр дэввшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-11-03 8
44 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 01
45 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 02
46 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 03
47 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 04
48 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 05
49 Зарим газрыг улсын хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 6
50 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-09-18 7
51 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 01
52 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 02
53 Хуралдааны ажлын хэсэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 03
54 Хуралдааны шийдюэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 04
55 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт хийх урьд оны үлдэгдлийг зохицуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 05
56 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 07
57 Аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 08
58 Орон нутгийн өмчөөс 2020 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 10
59 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 11
60 Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 12
61 Аймгийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 06
62 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2019-12-02 13
63 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 01
64 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 02
65 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 03
66 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 04
67 Аймгийн 2018 оны төсөвт зохицуулалт хийж өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 05
68 Аймгийн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 06
69 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 07
70 Аймгийн орон нутгийн 2019 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 08
71 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 09
72 Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 10
73 Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 11
74 Орон нутгийн өмчийн талаар 2018, 2018 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 12
75 Орон нутгийн өмчөөс 2019 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 13
76 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг сумдад тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2018-11-30 14
77 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 01
78 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 02
79 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 04
80 Аймгийн ИТХТ-ийн тайлан хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 05
81 Засаг даргын үйл ажлллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 6
82 Аймгийн 2018 газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 7
83 Үндсэн чиглэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 Үндсэн чиглэл батлах тухай
84 Аймгийн 2018 төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 9
85 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-12-01 10
86 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 01
87 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 02
88 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 03
89 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 04
90 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-11-15 05
91 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 01
92 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 02
93 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 03
94 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 04
95 Аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 05
96 Орон нутгийн өмчийн талаар 2016 онд хийсэн ажлын тайланг хэлэлцсэн зүнгийн тухайэлцсэн
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 6
97 Орон нутгийн өмчөөс 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалт
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 7
98 Газар тариалангийн бүс нутаг түүнийхил заагийг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2017-04-26 8
99 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 01
100 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 02
101 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 03
102 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 04
103 Хурлын хороод байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 05
104 Аймгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-12-04 6
105 хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 01
106 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 02
107 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 03
108 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 04
109 Аймгийн орон нутгийн 2016 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-09-30 05
110 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 01
111 Хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 02
112 Хуралдааны ажлын хэсэг томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 03
113 Хуралдааны шийдвэрийн төсөл боловсруулах комисс томилох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 04
114 Хэлэлцэх асуудал батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 6
115 Аймгийн ИТХ-ын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 7
116 Аймгийн Засаг даргыг томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2016-07-18 9
117 2016 онд ойгоос хэрэглээний мод галын түлээ бэлтгэх хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 10
118 Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 11
119 Өмчийн албаны 2015 оны ажлын тайланг хэлэлцсэн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 12
120 Аймгийн орон нутгийн өмчөөс 2016 онд хувьчлах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 13
121 2016 онд Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах иргэдийн тооны хязгаарыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-04 14
122 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 7
123 Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2015-12-03 9

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 589
276 / 47%
113 / 19%
105 / 18%
43 / 7%
52 / 9%